Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PASO-TRADING SP. Z O.O.

 • 1. Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy działający pod adresem: www.paso-trading.pl, który należy i jest prowadzony przez PASO – TRADING sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Lutomierska 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000222056, kapitał zakładowy spółki: 50.000,00 złotych, NIP: 731-17-15-822, email: : info@paso-trading.pl, tel. 731 655 600, zwana dalej PASO, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 • Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: paso-trading.pl, w którym Klienci mogą̨ za pośrednictwem Internetu dokonywać́ zakupów Produktów oferowanych przez PASO;
 • Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego PASO, który określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu Internetowego oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności PASO i Klienta. Każdy Klient przed złożeniem Zamówienia powinien zapoznać się z Regulaminem, który dostępny jest na stronie internetowej PASO;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność́ do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym;
 • Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową - zgodnie z art. 22¹ ustawy z 23 kwietnia 1964 r. ustawy Kodeks cywilny. Przez Konsumenta rozumie się także Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą z PASO za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej, ujawnionej w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Produkt – towar, rzecz ruchoma w rozumieniu Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta, sprzedawany przez PASO za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są̨ informacje na temat Produktu;
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;
 • Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Produktu, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym i jego przyjęcia przez PASO;
 • Zamówienie – dyspozycja zakupu Produktu w Sklepie Internetowym, złożona przez Klienta za pomocą Formularza;
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 • Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3).
 • 2. Procedura składania i realizacji zamówień
 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia.
 2. Podanie danych adresowych, w tym adresu e-mail i nr telefonu jest konieczne dla realizacji Zamówień́ składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 3. Klient może składać́ Zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę̨ za pośrednictwem strony internetowej www.paso-trading.pl wskazując na Stronie Produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 4. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
 • zamawiany produkt i jego ilość,
 • adres, na jaki ma być́ dostarczony towar,
 • sposób dostawy,
 • sposób płatności.
 1. Procedura składania Zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z PASO umowy kupna -sprzedaży Produktu/ów objętych Zamówieniem.
 2. Na adres e-mail wskazany w zamówieniu Sklep Internetowy wysyła Klientowi wiadomość́ potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji i zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia.
 3. PASO w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostepnienie danych Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Sklepu Internetowego www.paso-trading.pl
 • 3. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Strony Produktowej Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu (Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.
 • 4. Ceny towarów
 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat produktów na stronie www.paso-trading.pl
 2. Ceny na Stronie produktowej zamieszczone przy oferowanym Produkcie:
 • zawierają̨ podatek VAT i podawane są w złotych polskich,
 • nie zawierają̨ kosztów przesyłki.
 1. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również̇ koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie paso-trading.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia i formy płatności.
 3. Ceny towarów wskazane w Sklepie Internetowym obowiązują̨ jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.paso-trading.pl
 4. PASO zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się̨ na Stronie produktowej oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i rabatowych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i rabatowych, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba, że Regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 • 5. Formy płatności i dostawy
 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

- gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy       spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki (opcja płatność przy odbiorze);

- przelewem na rachunek bankowy PASO urządzony w ALIOR BANK S.A. 27 2490 0005 0000 4530 5285 0143.

- za pośrednictwem Przelewy24.

 1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.
 2. W przypadku, gdy Klient złoży Zamówienia na kwotę na kwotę powyżej 99,00 złotych i z płatnością przelew na rachunek bankowy PASO za to Zamówienie nie będzie ponosił kosztów przesyłki.
 3. W przypadku Zamówienia o wartości:
 • do kwoty 99,00 złotych - koszt dostawy wynosi 19,00 złotych,
 • powyżej kwoty 99,00 złotych - koszt dostawy wynosi 0 złotych,
 • z opcją płatności przy odbiorze - koszt dostawy wynosi 19,00 złotych.
 1. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: www.paso-trading.pl
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 3. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać́ dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować́ się̨ z przedstawicielem PASO mailowo, na adres: info@paso-trading.pl lub telefonicznie, na numer:: 731 655 600 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.
 • 6. Realizacja zamówień
 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych Produktów do Klienta.
 2. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia nastąpi w chwili wpłynięcia należności na rachunek bankowy PASO, przy czym zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie 48 h od zaksięgowania się płatności z uwzględnieniem § 5 pkt. 2 Regulaminu. Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 7 dni od daty złożenia Zamówienia. Jeśli w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia płatność nie nastąpi – zamówienie zostaje anulowane.
 4. Jeżeli Sklep Internetowy nie może zrealizować Zamówienia z powodu niedostępności zamówionego Produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta zamówienia Sklep Internetowy zawiadomi Klienta o powyższym drogą elektroniczną na wskazany w Zamówieniu adres e - mail, a jeżeli otrzymał zapłatę̨ – zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 5. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu w postaci faktury VAT w wersji elektronicznej.
 • 7. Reklamacje
 1. Sklep Internetowy zobowiązuje się̨ do dostarczenia Produktów wolnych od wad i zgodnych z zawartą z Klientem umową.
 2. W razie wystąpienia wady Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu pod adresem info@paso-trading.pl, telefonicznie pod nr 731 655 600 lub w formie pisemnej na adres: PASO-TRADING sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice przesyłając – na własny koszt - reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnioną poprawnie reklamacją.
 3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, nr telefonu,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, nr dokumentu sprzedaży (nr faktury),
 • przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Klienta ze wskazaniem nazwy Produktu i nr serii,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji PASO zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. W przypadku Klienta, który dokonał zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego i zawarł Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą i ta Umowa posiada dla niego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił PASO o wadzie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił PASO o wadzie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni po jej stwierdzeniu.
 3. PASO rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub w przypadku jej uzupełniania od daty tego uzupełnienia i wysyła odpowiedź na reklamację na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść́ Klienta PASO w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta jednocześnie z uwzględnieniem specyfiki reklamowanego Produktu - wymieni reklamowany Produkt na nowy, pełnowartościowy, naprawi lub zwróci wartość́ kupionego Produktu – według wyboru Klienta. Jednocześnie Klientowi zostaną zwrócone koszty przesyłki reklamowanego Produktu do PASO. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów ponosi PASO.
 5. W przypadku zwrotu wartości kupionego Produktu Klient zobowiązany będzie do odesłania podpisanego dokumentu korygującego dokument zakupu – faktury korygującej VAT.
 • 8. Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Konsument ma prawo odstąpić́ od zawartej umowy w terminie 14 dni bez obowiązku podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż̇ przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest poinformować́ o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną na adres: PASO-TRADING sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice lub na adres poczty elektronicznej info@paso-trading.pl
 4. Konsument może skorzystać́ z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się tutaj.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PASO-TRADING sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice, email: info@paso-trading.pl,

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) nr dokumentu sprzedaży (nr faktury)…………………………

- imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………….

-  dokładny adres konsumenta(-ów)………………….., tel. ……………, email…………

- numer rachunku bankowego Konsumenta, na który należy zwrócić należność …….

- podpis konsumenta(-ów) ……………….

- data ……………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

 1. Aby zachować́ termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. PASO ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy PASO zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez PASO), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym PASO zostało poinformowane o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności PASO dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w umowie sprzedaży, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
 4. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt PASO niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 5. Jeżeli Konsument otrzymał już produkt w związku z zawartą umową, będzie musiał ponieść́ bezpośrednie koszty zwrotu produktu do PASO. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż̇ było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. PASO ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku zwrotu płatności Konsument zobowiązany będzie do odesłania podpisanego dokumentu korygującego dokument zakupu – faktury korygującej VAT.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. PASO nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 • 9. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest PASO.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
 5. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Klient składając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie przez PASO danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień́ składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych przez PASO.
 9. PASO oświadcza, iż realizuje wszelkie wymagania dot. danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3).
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Umowy sprzedaży zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie PASO nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres e-mail wezwania do przesłania PASO numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. PASO nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. PASO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PASO, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego www.paso-trading.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.09.2023 r.

 

Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący dla zamówień złożonych do dnia 20.09.2023 roku znajduje się tutaj.