Regulamin

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku

§ 1. Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy działający pod adresem: www.paso-trading.pl, który należy i jest prowadzony przez PASO – TRADING Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Lutomierska 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000222056, kapitał zakładowy spółki: 50.000,00 złotych, NIP: 731-17-15-822, zwana dalej PASO, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 • Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: www.paso-trading.pl, w którym Klienci mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez PASO;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym;
 • Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową - zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93);
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

 

§ 2. Procedura składania i realizacji zamówień
1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia.
2. Podanie danych adresowych, w tym adresu e-mail jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
3. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.paso-trading.pl wskazując na Stronie Produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem "Dodaj do koszyka", a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
4. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

 • zamawiany produkt i jego ilość;
 • adres, na jaki ma być dostarczony towar;
 • sposób dostawy;
 • sposób płatności.

5. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty". Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z PASO umowy kupna -sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
6. Na adres e-mail wskazany w zamówieniu Sklep Internetowy wysyła Klientowi wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji i zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia.
7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§ 3. Ceny towarów
1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat produktów na stronie www.paso-trading.pl
2. Ceny na Stronie produktowej zamieszczone przy oferowanym produkcie:

 • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 • nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie www.paso-trading.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
5. Ceny towarów wskazane w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.paso-trading.pl.
6. PASO zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się na Stronie produktowej oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i rabatowych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i rabatowych, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.


§ 4. Formy płatności i dostawy
1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

 • gotówką w przypadku odbioru osobistego;
 • gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki (opcja płatność przy odbiorze);
 • przelewem na rachunek bankowy PASO prowadzony przez Bank PeKaO SA o numerze 82 1240 5530 1111 0000 5597 8022 w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki (opcja płatność przelewem).

2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki.

3. Aby nie ponosić kosztów przesyłki należy złożyć zamówienie za kwotę minimum 99 złotych i dokonać płatności przelewem.
4. W przypadku dostarczenia przesyłki zamówienia:

 • do kwoty 99,00 złotych przy płatności przelewem - koszt dostawy wynosi 13 złotych,
 • powyżej kwoty 99,00 złotych przy płatności przelewem - koszt dostawy wynosi 0 złotych,
 • z opcją płatności przy odbiorze - koszt dostawy wynosi 19,00 złotych.

5. W sytuacji, gdy klient w trakcie składania zamówienia, wskaże niewłaściwe koszty przesyłki (niezgodne z punktem § 4 nr 3 niniejszego Regulaminu) zostanie poinformowany drogą mailową o kosztach przesyłki wynikających z niniejszego Regulaminu. Jeśli w ciągu 7 dni roboczych nie dokona płatności za zamówienie oraz przesyłkę zgodnie z podaną informacją, zamówienie zostanie anulowane.

6. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: www.paso-trading.pl
7. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
8. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem PASO mailowo, na adres: info@paso-trading.pl lub telefonicznie, na numer: +48 42 215 32 50 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.


§ 5.Realizacja zamówień
1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
2. W przypadku wyboru płatności przelewem rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w chwili wpłynięcia należności na podany powyżej rachunek bankowy PASO, zaś w przypadku płatności przy odbiorze rozpoczęcie realizacji nastąpi niezwłocznie po złożeniu zamówienia w dni robocze, przy czym zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13.00 oraz w soboty, niedziele i święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni po złożeniu przez Klienta zamówienia z uwzględnieniem § 5 pkt. 2 Regulaminu.

4. W przypadku wyboru płatności przelewem, Kupujący powinien dokonać zapłaty w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Jeśli w terminie 7 dni nie nastąpi płatność za złożone zamówienie, zostanie ono anulowane.

5. Jeżeli Sklep Internetowy nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 2 (dwóch) dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia Sklep Internetowy zawiadomi Klienta o powyższym drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres e - mail, a jeżeli otrzymał zapłatę – zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
6. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu w postaci faktury VAT.

§ 6. Reklamacje
1. Sklep Internetowy zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad.
2. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu pod adresem info@paso-trading.pl lub w formie pisemnej na adres: PASO-TRADING Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice przesyłając – na własny koszt - reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji PASO zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. PASO rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i wysyła odpowiedź na reklamację na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta PASO wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. Jednocześnie Klientowi zwrócone będą koszty przesyłki reklamowanego towaru do PASO.
7. W przypadku zwrotu wartości kupionego towaru Klient zobowiązany będzie do odesłania podpisanego dokumentu korygującego dokument zakupu – faktury korygującej VAT.

§ 7. Prawo do odstąpienia od umowy
1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną na adres: PASOTRADING Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice lub na adres poczty elektronicznej info@paso-trading.pl.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się tutaj.
5. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. PASO ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy PASO niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym PASO zostało poinformowane o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności za zamówiony produkt, w tym koszty dostawy do Konsumenta, przy czym PASO zastrzega, iż zwraca jedynie koszt dostawy związany z najtańszym spośród oferowanych w swojej ofercie sposobów dostarczenia. Zwrotu płatności PASO dokonuje na rachunek bankowy Konsumenta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
8. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt PASO niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
9. Jeżeli Konsument otrzymał już produkt w związku z zawartą umową, będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktu do PASO. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. PASO ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. W przypadku zwrotu płatności Konsument zobowiązany będzie do odesłania podpisanego dokumentu korygującego dokument zakupu – faktury korygującej VAT.
12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
13. PASO nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 8. Dane osobowe
1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie przez PASO danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych przez PASO.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie PASO nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres e-mail wezwania do przesłania PASO numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. PASO nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Sklepu Internetowego www.paso-trading.pl
3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. 2014 poz. 827).
5. PASO zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PASO, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego paso-trading.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.12.2014 r.
Regulamin Sklepu Internetowego obowiązujący dla zamówień złożonych do dnia 24.12.2014 roku znajduje się tutaj.